Säännöt

Nuotta- ja Eräpojat r.y:n

SÄÄNNÖT

21.03.2000

1 §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja -piiri

Yhdistyksen nimi: Nuotta- ja Eräpojat r.y.

Kotipaikka: Oulu, kaupunki Oulun läänissä

Yhdistys on perustettu elokuun 10. päivänä 1962 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seura on Suomen Kalamiesten Keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiiri r.y:n ja Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri r.y:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 §

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on työskennellä Nuottasaaren tehdasalueella Oulussa toimivien yhtiöiden henkilöstön keskuudessa järkiperäisen urheilukalastuksen ja -metsästyksen edistämiseksi, harjoittaa kalavesien ja riistanhoitoa, luonnonsuojelutoimintaa sekä kalastus- ja metsästysampumaurheilutoimintaa.

3 §

Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1 Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja kalastusalueita;

2 Suorittamalla riistan ja kalavesien hoitoa;

3 Valvomalla metsästysalueella tapahtuvaa metsästystä ja kalastusalueilla tapahtuvaa kalastusta;

4 Seuraamalla toimialueensa kala- ja riistatilannetta;

5 Järjestämällä kalastus, metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia;

6 Hankkimalla varoja kilpailuin, keräyksin, arpajaisin sekä ottamalla vastaan lahjoituksia;

7 Kouluttamalla jäseniään sekä

8 Hallitsemalla ja omistamalla kiinteää omaisuutta.

4 §

Seuran jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä Nuottasaaren tehdasalueella Oulussa toimivien yhtiöiden palveluksessa oleva henkilö. Jäsenanomus tehdään johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen jäädessä eläkkeelle jäsenyys säilyy.

Jäsenet ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyydestä päätetään yhdistyksen kokouksessa johtokunnan ehdotuksesta. Jos 3/4 läsnäolevista kannattaa ehdotusta, se hyväksytään. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen eikä heillä ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Varsinaisten jäsenten ja kunniajäsenten lisäksi yhdistykseen voi kuulua myös perhejäseniä. Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen avo- tai aviopuoliso ja lapsia edellyttäen, että he asuvat yhdistyksen jäsenen luona. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä häntä voida valita yhdistyksen toimihenkilöksi. Perhejäsen ei saa yksin ilman sitä yhdistyksen jäsentä, jonka perusteella hänet on otettu yhdistyksen perhejäseneksi, käyttää yhdistyksen omaisuutta eikä metsästää yhdistyksen alueella. Perhejäsenyyttä anotaan johtokunnalta kuten varsinaistakin jäsenyyttä. Perhejäsenyyden ehtojen muututtua jäsenen on ilmoitettava siitä seuralle. Perhejäsen ei voi myöskään kuulua seuran hirviseurueeseen.

5 §

Jäsenen velvoitteet ja maksut

Yhdistyksen jäsen olkoon velvollinen parhaan kykynsä mukaan toimimaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, noudattamaan ehdottomasti voimassa olevien metsästys- ja kalastuslakien ja -asetusten sekä yhdistyksen omien sääntöjen määräyksiä ja kokouksissa tehtyjä päätöksiä. Jäsenen on lisäksi muistettava yleisesti hyväksyttyjen hyvien metsä- ja kalamiestapojen velvoitukset.

Varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet maksavat vuosikokouksen määräämän liittymis-ja jäsenmaksun. Jäsenmaksu on suoritettava kunakin vuonna toukokuun loppuun mennessä. Jäsenmaksunsa suorittamatta jättänyt katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä kyseisen kalenterivuoden lopussa. Jäseneksi voi päästä uudelleen anomalla jäsenyyttä johtokunnalta.

Eläkkeellä oleva jäsen on vapautettu jäsenmaksusta sen jälkeen, kun hän on vähintään viisi vuotta ollut yhdistyksen maksava jäsen.

Metsästyslupa

Metsästysluvasta on määrätty metsästyssäännössä.

Kalastusluvasta on määrätty kalastussäännössä.

6 §

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

Seurasta erottaminen

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen

maksujen suorittamisen

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjä- tai kalastajatapojen vastaisesti

3) rikkoo metsästystä tai kalastusta koskevia

lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä kyseinen päivä poissuljettuna. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon

erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on valvominen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-tai maaliskuussa ja kesäkokous kesä- tai elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti - ilmoituksella seuran

varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) seuran viralliseen ilmoitustauluun

kiinnitetyllä ilmoituksella tai

4) ilmoituksella Nuottasaaren tehdasalueen

henkilökuntalehdissä.

9 §

Talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Hyväksytään työjärjestys;

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali (joka toinen vuosi);

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja

heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9) Yhdistyksen varsinaista toimintaa varten on yhdistyksessä kalastus- ja metsästysjaostot. Talvikokous valitsee jaostoihin puheenjohtajat, joiden on oltava yhdistyksen johtokunnan jäseniä sekä seitsemän muuta jäsentä.

10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta

toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään kalastus- ja metsästyslupamaksun sekä majan käyttömaksun suuruus sekä päätetään muista säännöissä määrätyistä maksuista;

11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun

suuruudesta,

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja

menoarvio;

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

16) Päätetään Suomen Kalamiesten Keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan Oulun piirille ja Suomen Metsästäjäliiton Oulun piirille tehtävistä esityksistä;

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §

Kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään viisi viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut seitsemän (7) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme tai neljä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

8) nimetä edustajat Suomen Kalamiesten Keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan Oulun piirin ja Suomen Metsästäjäliiton Oulun piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt.

9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

10) pitää seuran jäsenluetteloa;

11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;

14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16) tehdä metsästys- ja kalastusalueita koskevat vuokrasopimukset sekä

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

Seuran kalastus- ja metsästyssäännöt

Seuran yleiset kalastus- ja metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

Seuran varojen siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Kalamiesten Keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiirille, Suomen metsästäjäliiton Oulun piirille.

21 §

Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.