Perustamispöytäkirja

NEP PERUSTAVA KOKOUS 10.08.1962Pöytäkirja tehty Nuottasaaren metsästys ja kalamiesyhdistyksen perustavassa ko-

kouksessa 10 pnä elokuuta 1962. Puheenjohtajaksi valittiin apulaissosiaali-

päällikkö O. Ikonen ja sihteeriksi rakennusmestari A. Pihkala.

Puheenjohtaja luki Pohjois-Pohjanmaan piirin riistapäällikön kirjeen, jossa to-

dettiin hänen lähettäneen perustettavalle seuralle perustamiskirjoja ja "Ilmoi-

tus yhdistysrekisteriin" kaavakkeita.Päätettiin liittyä Suomen Metsästäjäliittoon sekä Suomen Kalamiesten Kes-

kusliittoon Pohjois-Pohjanmaan osastoon.Käytiin läpi Suomen Metsästäjäliiton sääntöehdotukset pykälä pykälältä ja hyväksyttiin aluksi 1 - 4 pykälät.Hyväksyttiin lisäys 5§:ään, jonka mukaan johtokunnalla on myös oikeus erottaa jäsen.Johtokunnan kokoonpano hyväksyttiin 8-jäseniseksi, joista 6 vakinaista ja

2 varajäsentä.Hyväksyttiin, että johtokunta on päätösvaltainen 2/3 jäsenistä läsnäollessa.Yleisen kokouksen koollekutsumisehdoiksi hyväksyttiin, että kokous kutsu-

taan koolle ilmoittamalla siitä kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti asi-

anomaisille sekä "Hakkeissa" mahdollisuuksien mukaan.Sääntöehdotuksen 8, 9 ja 10 pykälät hyväksyttiin sellaisenaan. Jäsen- ja liitty-

mismaksuksi hyväksyttiin ajalla 10.8-62 - 30.3-63 liittyviltä 500 mk, josta

rahastonhoitaja maksaa Suomen Kalamiesten Keskusliiton ja Suomen Met-

sästäjäliiton Pohjois-Pohjanmaan osastojen jäsenmaksut.Jätettiin 11§ auki tutkimista varten, josta tullaan jäsenille ilmoittamaan

erikseen.

10§

Sääntöehdotuksen 12, 13, 14, ja 16 pykälät hyväksyttiin sellaisenaan.

11§

Sääntöjen 15 §:ksi hyväksyttiin päätös, että yhdistyksen purkautuessa sen

varat luovutetaan Oulu Osakeyhtiön Vanhusten Rahastolle.

12§

Säntöehdotus hyväksyttiin edellä esitetyin muutoksin ja lisäyksin.

13§

Päätettiin liittyä Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiiriin.

14§

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi metsänhoitaja E. Huhanantti, metsäteknikko V.Ähkynen, apulaissosiaalipäällikkö O. Ikonen, konttoristi

I. Norkola, varastonhoitaja V. Eskola ja viilaaja M. Leskinen, varalle putki-

mies Aaro Rundelin ja trukinkuljettaja M. Huhta.

15§

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin konttoripäällikkö L. Huovela ja tarkastaja

V. Metsäharju, varalle esimies T. Törmänen ja rakennusmestari A. Pihkala.

16§

Päätettiin, että johtokunta saatuaan alkuvalmistelut selviksi kutsuu ylimääräi-

sen yleisen kokouksen koolle elo- syyskuun vaihteessa.

17§

Päätettiin, että yhtiön ulkopuolelta ei hyväksytä jäseniä yhdistykseen.

18§

Metsäteknikko V. Ähkynen esitteli Oulu Osakeyhtiön omistuksesa olevia suu-

rempia palstatiloja eri kuntien alueilta, joissa voi harrastaa metsästystä, kalas-

tusta ja riistanhoitoa. Hän ilmoitti lopuksi, että Saari-Varjakassa on rajoitettu metsästys.

19§

Seuran nimeksi hyväksyttiin "Nuotta- ja Eräpojat ry".

20§

Todettiin, että jo perustettavassa kokouksessa yhdistykseen liittyi 24 jäsentä

eri luettelon mukaan.

21§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lopuksi ylityönjohtaja U. Kosonen ja varaston-

hoitaja T. Mäkelä, jonka jälkeen katsottiin kokous päättyneeksi.

Nuottasaaressa 10 pnä elokuuta 1962

----------------------------- ------------------------------

O. Ikonen A. Pihkala

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

---------------------------- ------------------------------

U. Kosonen T. Mäkelä